Poslovnik skupštine BKM

Poslovnik skupštine BKM

Opšte informacije, Vesti iz kluba
На основу члана 13 Статута Бродарског клуба "Металац", Скупштина БК"Металац“ на седници одржаној 13.02.2023. донела је ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  Члан 1. Овим Пословником о раду Скупштине уређују се поступци рада и одлучивања Скупштине Бродарског клуба „Металац“ (у даљем тексту Клуба). Скупштина је највиши орган Клуба. У раду Скупштине могу да учествују све категорије чланства, а само редовни, почасни чланови и делегати, дефинисани Статутом, имају право гласа као чланови Скупштине. Ако неко питање организације и рада Скупштине није уређено овим пословником или Статутом, Скупштина уређује то питање посебним актом. Члан 2. Скупштина, као највиши орган Клуба, обавља послове и задатке у складу са одредбама Статута и овог пословника. Чланови Скупштине имају дужност да се на седницама Скупштине придржавају Статута и других општих аката Клуба, спортских правила надлежних националних…
Read More
Statut predlog

Statut predlog

Opšte informacije, Vesti iz kluba
На основу Чл. 40. став 2. и Чл. 55. став 3. тачка 1) Закона о спорту Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 10/2016) и чл. 29. Статута Бродарскoг клубa „МЕТАЛАЦ“, из Смедерева, Скупштина Бродарскoг клубa „МЕТАЛАЦ“, усвојила је на седници, одржаној дана __.__.2023. године  СТАТУТ  БРОДАРСКOГ КЛУБA „МЕТАЛАЦ“ ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1.   Бродарски клуб „МЕТАЛАЦ“ (у даљем тексту: Клуб) је добровољна, невладина, неполитичка и непрофитна спортска организација од општег интереса у смислу чл. 112. Закона о спорту, основана као удружење ради организованог бављења једрењем и осталим спортовима на води. НАЗИВ И СЕДИШТЕ СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА Члан 2.   Назив Клуба је Бродарски клуб „МЕТАЛАЦ“. Скраћени назив Клуба је БКМ. Седиште Клуба је у Смедереву, Ул. Горанска бр. 13. Поштанска адреса Клуба је: Ул. Горанска бр. 13, 11300 Смедерево. Електронска адреса: bkmetalacsd@gmail.com;…
Read More
Poslovnik o radu upravnog odbora

Poslovnik o radu upravnog odbora

Opšte informacije, Vesti iz kluba
На основу члана 16. Статута Бродарског клуба „Металац“, Управни одбор БК „Металац“, на седници одржаној 13.02.2023. усвојио је ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  Члан 1. Овим Пословником ближе се уређује сазивање, утврђивање дневног реда и начин рада на седницама Управног одбора (у даљем тексту УО). УО Бродарског клуба „Металац“ (у даљем тексту Клуб) има 9 чланова па је кворум 5 присутних на седници УО. Члан 2. Одредбе овог Пословника обавезне су за све чланове УО и сва лица која учествују у раду или присуствују седницама УО. Члан 3. У раду седнице УО, поред чланова УО, могу, по позиву председника УО, учествовати и друга лица, али без права гласа. Секретар Клуба обавезно присуствује седницама УО. ПРИПРЕМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦЕ Члан 4. За седнице УО материјал припрема секретар Клуба и\или…
Read More
Škola Jedrenja za najmlađe

Škola Jedrenja za najmlađe

Opšte informacije, Vesti iz kluba
Jedan od osnovnih ciljeva kluba je omasovljavanje ovog sporta i to dovođenjem i školovanjem najmlađih, starosti od 7 do 14 godina. U planu je i organizovanje škole jedrenja za sve uzraste, kako bi približili grad Dunavu i pomogli Smederevcima da steknu naviku izlaska na reku. Škola jedrenja za najmlađe traje od proleća do jeseni.
Read More