Poslovnik skupštine BKM

На основу члана 13 Статута Бродарског клуба “Металац”, Скупштина БК”Металац“ на седници одржаној 13.02.2023. донела је

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.

Овим Пословником о раду Скупштине уређују се поступци рада и одлучивања Скупштине Бродарског клуба „Металац“ (у даљем тексту Клуба). Скупштина је највиши орган Клуба. У раду Скупштине могу да учествују све категорије чланства, а само редовни, почасни чланови и делегати, дефинисани Статутом, имају право гласа као чланови Скупштине. Ако неко питање организације и рада Скупштине није уређено овим пословником или Статутом, Скупштина уређује то питање посебним актом.

Члан 2.

Скупштина, као највиши орган Клуба, обавља послове и задатке у складу са одредбама Статута и овог пословника.

Чланови Скупштине имају дужност да се на седницама Скупштине придржавају Статута и других општих аката Клуба, спортских правила надлежних националних спортских савеза и Закона о спорту.

Уколико се учесник о раду Скупштине не придржава дневног реда и овог пословника, председавајући га може опоменути или одузети реч и покренути дисциплински поступак.

КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ 

Члан 3.

Седницом Скупштине руководи председавајући Скупштине Клуба.

Председник Скупштине Клуба у сарадњи са секретаром Клуба припрема седнице Скупштине, утврђује дневни ред, сазива је и члан је радног председништва Скупштине. У случају спречености или дуже одсутности, председника Скупштине замењује потпредседник или председник УО.

На почетку седнице Скупштине, председавајући Скупштине утврђује, извештајем верификационе комисије, да ли постоји кворум за рад и одлучивање, да ли је Скупштина сазвана у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине и именује лице да води записник и овераче записника.

Члан 4.

На седницама Скупштине обавезно се води записник који садржи: датум и место седнице, време почетка и завршетка седнице, имена присутних и одсутних, дневни ред, тачан текст одлука, потпис председавајућег, записничара и оверача записника.

Члан 5.

Председник УО подноси Скупштини годишњи извештај о раду УО. За рад УО одговара Скупштини Клуба.

Члан 6.

Предлог за промену Статута мора бити достављен члановима Скупштине најмање 15 дана пре одржавања Скупштине.

Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статута достављају се Скупштини у писаном облику најкасније три дана пре седнице Скупштине.

Статут, односно измене и допуне Статута усвајају се већином од укупног броја чланова Скупштине са правом гласа.

Сваки члан и сваки орган Клуба може дати иницијативу за доношење, односно измене и допуне Статута.

Јавна расправа се води само о нацрту Статута Клуба.

Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина Клуба, на предлог Управног одбора, већином од укупног броја чланова Скупштине.

Члан 7.

Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Клубу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом.

За штету из става 1 овог члана не одговарају чланови који су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања.

Члан органа Клуба, односно заступник нема право гласа на седници органа Клуба кад се одлучује о: 

 1. спору или одустајању од спора против њега; 
 2. одобравању послова између њега и Клуба у случају сукоба интереса, односно постојања личног интереса при одлучивању; 
 3. његовој одговорности или разрешењу;

Члан 8.

Чланови Надзорног одбора не могу да буду у Управном одбору нити су чланови Скупштине Клуба.

Чланови Надзорног одбора могу да буду и често јесу у верификационој комисији. Надзорни одбор обавезно подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга приликом усвајања годишњег извештаја о раду Клуба.

Члан 9.

Скупштина може да ради и одлучује ако је присутна половина чланова Скупштине, а одлуке доноси већином присутних чланова, осим у случајевима када је законом или Статутом другачије одређено.

О питањима која нису наведена у дневном реду Скупштине, а појаве се током седнице Скупштине, може се доносити одлука само ако се Скупштина са тиме сагласи двотрећинском већином присутних чланова.

Одлука Скупштине о статусним променама и престанку Клуба доноси се двотрећинском већином од укупног броја чланова Скупштине.

Већина за доношење одлуке из става 1 овог члана рачуна се у односу на оне који су гласали ЗА или ПРОТИВ усвајања одлуке (уздржани гласови се не рачунају).

Члан 10. Скупштина Клуба одлучује о: 

 1. усвајању, односно изменама и допунама Статута клуба;
 2. усвајању финансијских и прихватању ревизорских извештаја; 
 3. усвајању извештаја о реализацији програма који се финансира из јавних средстава; 
 4. избору, односно именовању и разрешењу лица овлашћеног за заступање и чланова органа спортског удружења, осим ако Статутом није другачије уређено; 
 5. удруживању у савезе; 
 6. статусним променама; 
 7. престанку рада Клуба; 
 8. другим питањима утврђеним законом и Статутом спортског удружења.

Члан 11. Скупштина клуба бира и разрешава:

 1. председника Клуба, 
 2. чланове Дисциплинске комисије,
 3. чланове Надзорног одбора

Члан 12.

Одлука Скупштине о усвајању и изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Клуба доноси се већином гласова од укупног броја чланова Скупштине, ако Статутом није утврђено да је за доношење одлуке потребан већи број гласова.

Члан 13.

Сазивање Скупштине Клуба може тражити једна трећина чланова Скупштине уз предлагање дневног реда, а ако надлежни орган, односно Скупштина не сазове седницу скупштине, њу могу сазвати они чланови Клуба који су тражили њено сазивање. Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева за одржавање Скупштине Клуба, с тим да између подношења уредног захтева за одржавање Скупштине Клуба и одржавања Скупштине Клуба не сме да протекне више од 30 дана, а само изузетно, из разлога утврђених Статутом, рокови за сазивање и одржавање Скупштине могу бити и двоструко дужи.

Члан 14.

За вршење одређених послова Скупштина може образовати повремена радна тела (одборе, комисије и сл.). Одлуком о образовању радног тела утврђује се његов делокруг и састав.

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 

Члан 15.

Седнице Скупштине су: редовне, ванредне и изборне. Изузетно, седнице Скупштине могу да буду одржане и електронским путем.

Члан 16.

Редовна седница Скупштине сазива се најмање једанпут годишње, најкасније у априлу месецу.

На почетку седнице Скупштине Председник утврђује да ли постоји кворум за рад и одлучивање, и да ли је Скупштина сазвана у складу са овим Статутом и Пословником о раду Скупштине.

О раду седнице Скупштине води се записник који потписују председавајући Скупштине, записничар и оверачи записника.

Члан 17.

Председник Скупштине може у свако доба сазвати ванредну седницу Скупштине ако то интереси Клуба захтевају.

Председник Скупштине Клуба је обавезан да сазове ванредну седницу Скупштине ако то тражи једна трећина чланова уз предлагање дневног реда, а ако надлежни орган Клуба не сазове седницу скупштине, њу могу сазвати они чланови Клуба који су тражили њено сазивање. Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева за одржавање Скупштине Клуба, с тим да између подношења уредног захтева за одржавање Скупштине и одржавања Скупштине Клуба не сме да протекне више од 30 дана, а само изузетно, из разлога утврђених Статутом, рокови за сазивање и одржавање Скупштине могу бити и двоструко дужи.

Позив за ванредну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен члановима Скупштине са правом гласа најкасније седам дана пре термина за одржавање седнице скупштине.

На дневном реду Скупштине из става 2 овог члана могу бити само питања која су наведена у захтеву за сазивање ванредне Скупштине, осим ако Скупштина не одлучи другачије већином од укупног броја чланова.

На сазивање ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе Статута о редовној Скупштини и Пословник о раду Скупштине.

Ванредна Скупштина Клуба има сва овлашћења као и редовна Скупштина.

Члан 18.

Када се ради о изборној Скупштини, најпре се разматра и усваја извештај о раду Скупштине, извештај о раду Управног одбора и Надзорног одбора, и других тела. Доноси се одлука о давању разрешења дотадашњем председнику и члановима Управног одбора, као и члановима Надзорног одбора и осталих тела. Затим се прелази на гласање за председника, Управни одбор, Надзорни одбор и остала тела. Одлуке се доносе већином гласова.

Члан 19.

Одлуке и закључке Скупштине Клуба донете на седници Скупштине, надлежни органи Клуба и сви чланови Клуба су обавезни да извршавају, односно спроводе планове и програме донете на седници Скупштине Клуба.

 Председавајући Скупштине