Statut predlog

На основу Чл. 40. став 2. и Чл. 55. став 3. тачка 1) Закона о спорту Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 10/2016) и чл. 29. Статута Бродарскoг клубa „МЕТАЛАЦ“, из Смедерева, Скупштина Бродарскoг клубa „МЕТАЛАЦ“, усвојила је на седници, одржаној дана __.__.2023. године 

СТАТУТ 

БРОДАРСКOГ КЛУБA „МЕТАЛАЦ“

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.  

Бродарски клуб „МЕТАЛАЦ“ (у даљем тексту: Клуб) је добровољна, невладина, неполитичка и непрофитна спортска организација од општег интереса у смислу чл. 112. Закона о спорту, основана као удружење ради организованог бављења једрењем и осталим спортовима на води.

НАЗИВ И СЕДИШТЕ СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА

Члан 2.  

Назив Клуба је Бродарски клуб „МЕТАЛАЦ“.

Скраћени назив Клуба је БКМ.

Седиште Клуба је у Смедереву, Ул. Горанска бр. 13.

Поштанска адреса Клуба је: Ул. Горанска бр. 13, 11300 Смедерево.

Електронска адреса: bkmetalacsd@gmail.com; Интернет презентација: www.bkmetalac.rs

Члан 3.  

Клуб је основан 1946. године, као Бродарски клуб „Металац“, Одлуком Радничког савета Железаре Смедерево.

Дан Клуба је 22. мај, слава Свети Никола, летњи.

ПРАВНИ СТАТУС 

Члан 4.  

Клуб је спортско удружење са својством правног лица с правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и овим Статутом.

ЧЛАНСТВО У ДРУГИМ УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА

Члан 5.  

Клуб је члан Једриличарског савеза Србије (ЈСС); Клуб је преко ЈСС посредни члан Олимпијског комитета Србије, Спортског савеза Србије, међународних једриличарских организација World Sailing и Еуросаф и регионалне организације Балканских земаља;

Одлуком УО клуба, Клуб може да буде учлањен у друге савезе, као и у домаће или међународне организације у области једриличарског спорта.

ЦИЉЕВИ, САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ И ОДРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ГРАНЕ И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ, ОДНОСНО ОБЛАСТИ СПОРТА У КОЈОЈ СЕ ОСТВАРУЈУ СПОРТСКИ ЦИЉЕВИ;

Члан 6.  

Сврха и циљеви Клуба су:

 • хумано, слободно и безбедно организовање спортских активности у циљу здравог физичког и менталног развоја младих и свих других категорија грађана;
 • развој, афирмација и промоција једриличарског спорта и науке пловидбе и навигације у Републици Србији;
 • промовисање образовне и васпитне функције спорта, часног такмичења, разумевања, толеранције и одговорности кроз бављење једрењем;
 • обезбеђење услова за развој и унапређење врхунских спортских резултата у једриличарском спорту;
 • организација једриличарских активности и одржавање клупских просторија за тренинг, рекреацију и разоноду чланова Клуба, све у складу с начелима здравог живота и очувања животне средине;
 • обављање других послова у складу са: Законом о спорту, спортским правилима Једриличарског савеза Србије (у даљем тексту ЈСС), с политиком одрживог развоја и унапређења животне средине Републике Србије, а посебно у области водопривреде, као и са усвојеним међународним уговорима и конвенцијама и овим Статутом.

Члан 7.  

Садржај активности Клуба:

 • ствара услове за развој једрења у граду Смедереву и Републици Србији;
 • организује и спроводи једриличарске спортске манифестације и такмичења;
 • организује и спроводи основне и напредне школе једрења;
 • налази се у систему такмичења ЈСС у прелазним и олимпијским класама;
 • учествује у изградњи и одржавању спортских објеката;
 • заступа заједничке интересе чланова Клуба пред градским и државним органима и организацијама;
 • обезбеђује услове и предузима активност за развој врхунског спорта, унапређење и омасовљење једрења на води;
 • брине о заштити здравља спортиста;
 • организује и обезбеђује услове за стручно образовање, развој, обуку и напредовање перспективних и категорисаних спортиста и спортских стручњака;
 • организује стручну помоћ члановима, унапређење знања и школовање кадрова;
 • подстиче развој спортског духа, морала, часног једрења и афирмацију олимпијских начела;
 • ангажује се у борби против лажирања резултата, насиља, допинга и недоличног понашања;    подстиче и афирмише добровољни рад у спорту;
 • организује такмичења и подстиче чланове годишњим и јубиларним наградама и признањима;
 • сарађује са савезима у области информисања, издаје публикације о активностима Клуба, информише чланове о збивањима у иностраном спорту и једриличарству;
 • обавља и друге активности које доприносе реализацији циљева Клуба и остваривању положаја утврђеног Законом о спорту и спортским правилима ЈСС;
 • у остваривању својих циљева и задатака, организације рада и реализације планова, организовања такмичења и учествовања на њима, Клуб је самосталан;
 • организује и друге рекреативне активности спортова на води – кајак и кану;
 • Ради постизања наведених циљева, Клуб може да стиче средства на начине који утврђују Члан 52, Члан 53. и Члан 60. Статута.

ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Члан 8.  

У остварењу својих циљева Клуб посебно промовише слободе и права човека и забрањује све могуће основе и видове дискриминације и насиља, по дефиницији неспојивих са здравим, спортским духом, те такве појаве ригорозно санкционише у складу са Кривичним закоником, Законом о спорту, овим Статутом, Правилником о дисциплинској одговорности и правилима ЈСС.

ОРГАНИ, ЊИХОВА ОВЛАШЋЕЊА, НАЧИН ИЗБОРА И РАЗРЕШЕЊА, ТРАЈАЊЕ МАНДАТА И НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА

Члан 9.  

Клубом управљају чланови Клуба преко својих представника у органима Клуба и облицима организовања у Клубу.

Органи Клуба су: Скупштина, Управни одбор (у даљем тексту УО), Надзорни одбор, председник Скупштине; председник Управног одбора, који је уједно и председник Клуба и директор Клуба. 

Мандат представника у УО и Надзорном одбору, председника Скупштине, председника Управног одбора и директора Клуба је четири године.

За руководеће функције у Клубу могу да буду предлагани и бирани само пунолетни чланови са вишегодишњом спортском активношћу у Клубу.

Чланови управе Клуба, укључујући и заступника и евентуалног ликвидационог управника Клуба не могу бити лица набројана у Чл. 33. Закона о спорту нити лица наведена у Закону о Агенцији за борбу против корупције.

У случају када је истекао мандат органа Клуба, а нису изабрани нови органи, раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа.

СКУПШТИНА КЛУБА

Члан 10.  

Скупштина је највиши орган Клуба који сачињавају чланови Клуба.

Чланови Скупштине су чланови Клуба са правом гласа на Годишњој скупштини и то:

 • почасни чланови Клуба,
 • пунолетно редовно чланство и делегати дефинисани у Члан 42. овог Статута, са испуњеним обавезама од претходне године према Клубу.

Члан 11.  

Скупштина Клуба одлучује о:

 • усвајању, односно изменама и допунама статута спортског удружења;
 • усвајању финансијских извештаја и прихватању ревизорских извештаја;
 • усвајању извештаја о реализацији програма који се финансира из јавних средстава;
 • именовању и разрешењу лица овлашћеног за заступање и директора Клуба;
 • именовању и разрешењу председника Скупштине;
 • именовању и разрешењу председника Клуба;
 • именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора;
 • потврђивању списка редовних чланова Клуба;
 • усвајању општих ставова и смерница за рад и развој Клуба и његових органа;
 • такмичарским класама, на предлог Такмичарске комисије;
 • усвајању извештаја о раду Управног одбора најмање једном годишње;
 • отуђењу непокретности Клуба и промени намене објеката којима Клуб располаже;
 • потврђивању листе почасних чланова;
 • усвајању Пословника о свом раду;
 • усвајању других правилника и пословника;
 • удруживању у савезе;
 • статусним променама;
 • престанку спортског удружења;
 • другим питањима утврђеним законом и статутом Клуба.

Раду Скупштине могу да присуствују чланови Скупштине, представници других организација и државних органа и друга лица по позиву председника Скупштине.

Члан 12.  

Скупштина заседа на седницама које сазива председник Скупштине по потреби, а редовна Скупштина се одржава најмање једном годишње, најкасније у априлу.

Председник Скупштине сазива Скупштину најмање петнаест дана унапред на следећи начин:

 • обавештењем на огласној табли Клуба,
 • обавештењем на званичном сајту Клуба, и
 • е-поштом или препорученом поштом свим члановима Скупштине.

Изузетно, седнице Скупштине могу да буду одржане и електронским путем, када је потребно хитно донети одлуку из надлежности Скупштине, а немогуће је у потребном року сазвати и организовати редовну седницу. Изјаву о хитности морају да потпишу председник Клуба и две трећине чланова УО. Председник Скупштине обавезно сазива Скупштину на захтев УО, Надзорног одбора или најмање две трећине чланова Скупштине уз назнаку разлога за сазивање.

Уколико председник Скупштине не сазове Скупштину по претходном ставу овог Члана, Скупштину могу да сазову они чланови који су тражили сазивање уз навођење разлога и припрему потребних материјала по дневном реду.

Члан 13.  

Члан Клуба може да предложи измену дневног реда Скупштине, писаним поднеском са образложењем, најкасније недељу дана пре одржавања Скупштине.

Председник Скупштине клуба најкасније три дана пре седнице Скупштине утврђује дефинитивни дневни ред Скупштине и објављује га на огласној табли и на интернет сајту Клуба. О раду седнице Скупштине води се записник који потписују председник Скупштине и записничар.

На почетку седнице Скупштине, председник Скупштине клуба, на основу извештаја изабране верификационе комисије, утврђује да ли постоји кворум за рад и одлучивање и да ли је Скупштина сазвана у складу са овим Статутом.

Радом Скупштине руководи председавајући Скупштине. Скупштина може да заседа ако је присутно више од половине чланова Скупштине. Присутни чланови Скупштине доносе одлуке већином гласова осим за одлуке из члана Члан 56. Статута.

На Скупштини одређени записничар води записник о раду Скупштине који потписују председавајући Скупштине и записничар. Записник треба да садржи број присутних чланова Скупштине, резултате гласања и избора, предлоге и имена предлагача. Записник је јаван и доступан свим члановима на огласној табли и интернет презентацији.

УПРАВНИ ОДБОР

Члан 14.  

Управни одбор (у даљем тексту УО) је орган управљања Клубом у периоду између два заседања Скупштине, броји седам до девет чланова које бира Скупштина на предлог председника УО, уз могућност поновног избора. Чланови УО бирани су из редова чланова и истакнутих спортских и друштвених радника, спортиста и стручњака.

Члан 15.  

Мандат члана УО престаје пре истека периода за који је изабран уколико поднесе писмену оставку, услед смрти, или ако га Скупштина опозове због лошег рада, или неприсуствовања седницама УО, или буде искључен из чланства Клуба.

Члан 16.  

Управни одбор Клуба:

 • утврђује предлоге Статута, општих аката, програма рада и финансијског плана и завршног рачуна Клуба и подноси Скупштини на усвајање;
 • доноси општа акта, која нису у надлежности Скупштине;
 • врши унутрашњу организацију Клуба;
 • именује Дисциплинску комисију и доноси Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности чланова Клуба;
 • именује и разрешава спортског директора и секретара Клуба, стручне штабове и капитена екипе;
 • усваја план стручног рада, програма такмичења и припрема;
 • одлучује о пријему у чланство и престанку чланства у Клубу;
 • одређује изглед чланске карте;
 • одлучује о спортским такмичењима које Клуб организује;
 • прави план наступа на такмичењима;
 • бира представнике Клуба у организацијама и савезима, и одлучује о чланству Клуба у савезима и организацијама;
 • даје сагласност на уговоре о спонзорству;
 • одлучује о формирању школе једрења и обуци рекреативаца;
 • додељује награде и признања Клуба;
 • доноси акте из области радних односа;
 • одлучује о ангажовању стручњака, стручном оспособљавању и унапређењу знања;
 • одлучује о називу под којим ће Клуб да наступа у такмичарској сезони;
 • одлучује са којим спортистима и тренерима ће Клуб да закључи уговор о раду или уговор о делу и утврђује елементе тог уговора, као и услове раскида пре истека рока;
 • одлучује о преузимању обавеза из здравственог осигурања спортиста у складу са законом;
 • утврђује посебне програме бриге о перспективним спортистима;
 • одлучује о закључењу уговора са својим перспективним и категорисаним спортистима, о њиховом осигурању и стипендирању;
 • одлучује о плаћању превоза, трошкова смештаја и исхране најбољим једриличарима за време припрема и такмичења;
 • одлучује о посебној накнади на име новчане помоћи перспективним и категорисаним спортистима;    одлучује који су документи и подаци службена или друга тајна;
 • по потреби формира Извршни одбор (у даљем тексту ИО), комисије или радна тела за обављање одређеног посла, те одређује састав и делокруг рада тих тела;
 • УО одлучује о закупу и давању у најам на предлог директора клуба и располаже имовином са пажњом доброг домаћина;
 • одређује годишњи износ чланарине и других обавеза чланова Клуба;
 • Скупштини подноси годишњи извештај о свом раду;    обавља друге послове, који нису у надлежности Скупштине.

Члан 17.  

УО ради на седницама које сазива председник УО по потреби, а најмање једном месечно. Седницама руководи председник УО. У случају његове спречености, седнице сазива и њима председава један од потпредседника. Дневни ред и материјале за седницу припремају председник и потпредседници уз стручну помоћ секретара или директора.

Председник УО је у обавези да сазове седницу на захтев председника Скупштине, директора Клуба, секретара, Надзорног одбора или већине чланова УО.

Седнице УО могу да буду одржане и електронским путем, када је потребно хитно донети неку одлуку из надлежности УО, а немогуће је у потребном року сазвати редовну седницу.

Одлуке УО су пуноважне ако је на седници присутно више од половине чланова УО. УО доноси одлуке и опште акте већином гласова присутних чланова УО. У случају једнаког броја гласова одлучује глас Председника УО.

Члан 18.  

Секретара Клуба именује УО Клуба на предлог председника УО, на период од четири године, с правом поновног избора. Функцију секретара може да обавља волонтер, лице под уговором или професионалац. За свој рад секретар одговара УО. По функцији је члан УО Клуба, без права гласа.

Члан 19.  

Секретар: 

 • одлаже и чува важну Клупску документацију, печат, заставу и амблем;
 • организује и извршава административне послове у Клубу;
 • стара се о припреми седница УО;
 • обавља и друге послове које му зада председник УО или их одреди УО.

Члан 20.  

За секретара може да буде именовано лице које има најмање средњу стручну спрему и искуство од три године у струци, које поседује знање једног светског језика и радне, организационе и стручне способности за обављање функције секретара у спортској организацији.

Члан 21.  

Спортског директора именује УО, на предлог председника УО, за период од четири године, из реда истакнутих спортских стручњака, спортиста и спортских радника.

Спортски директор:

 • организује, води и прати стручни рад у Клубу;
 • израђује планове стручног рада, програме такмичења и припрема, које подноси УО на усвајање и стара се о реализацији усвојених планова;
 • сходно политици Клуба, утврђеној на УО, сарађује са другим клубовима и спортским организацијама.

За свој рад спортски директор одговара УО и директору Клуба.

НАДЗОРНИ ОДБОР 

Члан 22.  

Надзорни одбор броји 3 члана, које бира Скупштина, врши контролу законитости рада органа Клуба, спровођења Статута и других општих аката и контролише материјално-финансијско пословање.

Члан 23.  

Надзорни одбор бира свог председника, а најмање једном годишње подноси Скупштини извештај о питањима из своје надлежности и то приликом усвајања годишњег извештаја.

ПРЕДСЕДНИК КЛУБА

Члан 24.  

Председника клуба, који је уједно и председник УО, бира Скупштина из реда истакнутих спортских радника и спортиста а на предлог најмање пет чланова Скупштине. Председник може да буде поново биран на исту функцију. Председник за свој рад одговара Скупштини клуба.

Члан 25.  

Председник Клуба:

 • предлаже чланове УО, потпредседника УО, директора и секретара које бира Скупштина клуба;
 • својим моралним ауторитетом симболички представља Клуб и његов значај и место у друштву;
 • оличава, усмерава и усклађује активности Клуба и његових органа;
 • даје смернице и утврђује предлог општих аката;
 • остварује сарадњу са другим спортским и друштвеним чиниоцима;   обавља друге послове од највишег значаја за потребе Клуба.

Председник одређена овлашћења из свог делокруга може пренети на директора Клуба. У циљу разматрања, праћења и ефикасног обављања одређених конкретних послова, председник може, у консултацији са директором Клуба и спортским директором Клуба, да именује стручне саветнике Клуба за поједине стручне области.

ДИРЕКТОР КЛУБА

Члан 26.  

Избор, овлашћења и обавезе директора Клуба дефинисане су у Члан 36, Члан 37. и Члан 38. овог Статута.

ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА КЛУБА И ЧЛАНОВА ОРГАНА КЛУБА

Члан 27.  

Сви чланови Клуба, чланови колективних управних тела а посебно инокосни органи управљања и руковођења који располажу имовином са пажњом доброг домаћина, одговарају за штету коју намерно, грубом непажњом или занемаривањем поверених дужности нанесу Клубу.

Одговорност је индивидуализована и подлежу јој појединци који су својим чињењем или нечињењем, односно, одлучивањем у вршењу функције, изазвали штетну последицу.

За штету не одговарају чланови органа управљања који су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања.

Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Скупштине или УО.

ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У КЛУБУ

Члан 28.  

У случају потребе за таквим организовањем и радом, УО Клуба може да формира секције, савете, комисије, специјализоване сервисе, маркетинг Клуба или клуб пријатеља Клуба, клуб навијача, родитеља, стручне, административне или спортске службе и сл.

Одлука о формирању треба да садржи делокруг, састав и трајност формираног тела у складу са Статутом и општим актима.

Члан 29.  

УО Клуба може да образује Савет клуба, као консултативно тело. Број чланова и делокруг рада Савета клуба утврђује УО посебном одлуком. Чланове Савета бира и разрешава УО.

Члан 30.  

Савет клуба:

 • разматра важнија питања од заједничког интереса за све чланове Клуба;
 • прати рад у Клубу;
 • прати такмичења и резултате Клуба;
 • разматра стање стручног и једриличарског кадра у Клубу;    даје конкретне предлоге за побољшање рада у Клубу.

Члан 31.  

Савет клуба сазива и његовим радом руководи члан Савета кога именује УО и који сазива седнице по потреби.

Члан 32.  

У остваривању циља удруживања у Клуб, развоја једрења Клуб сарађује са другим спортским, друштвеним и државним организацијама, савезима и клубовима, посетом, сарадњом, чланством у истим и на друге начине.

ПОСТУПАК УСВАЈАЊА, ОДНОСНО ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА И ДРУГИХ ОПШТИХ АКАТА КЛУБА

Члан 33.  

Општи акти Клуба у надлежности Скупштине су Статут, Пословник Скупштине и правилници којима органи Клуба, на општи начин, уређују конкретна питања. Начин усвајања, односно измена и допуна Статута регулише Члан 56. овог Статута.

Опште акте у надлежности Скупштине доноси или мења Скупштина на иницијативу директора Клуба, председника Скупштине, УО клуба, Надзорног одбора или две трећине чланова Клуба са правом гласа.

Подносилац иницијативе предаје образложени текст председнику Клуба који припрема и прослеђује УО нацрт измене. У року од тридесет дана од пријема иницијативе УО мора да је са својим ставом достави Скупштини на усвајање.

Члан 34.  

Општи акти Клуба у надлежности УО су остали правилници, пословници и одлуке којима органи Клуба, на општи начин, уређују конкретна питања.

Иницијативу за доношење општих аката из надлежности УО могу да дају сви органи Клуба.

Члан 35.  

Сви општи акти Клуба морају да буду у складу са Статутом, који је меродаван у случају несагласности.

Општи акти Клуба ступају на снагу осмог дана од истицања на огласној табли или објављивања на званичном сајту Клуба, осим ако је самим актом означен други рок ступања на снагу.

ЗАСТУПАЊЕ КЛУБА

Члан 36.  

Лице које заступа Клуб је председник УО Клуба који може пренети заступање на потпредседника или директора Клуба, ако је изабран.

Директора бира Скупштина и може да буде биран поново.

Директор за свој рад одговара Скупштини клуба, односно УО између два скупштинска заседања. Директор може обављати своју дужност волонтерски или као професионалац, односно уговором о делу. Ако је директор професионалац, Уговор са њим потписује Председник УО, а на основу одлуке и избора Скупштине описане у ставу 2. овог члана.

Члан 37.  

Овлашћења директора су, поред оних одређених чл. 57. Закона о спорту, и да:

 • представља и заступа Клуб према трећим лицима, спортским савезима, државним органима и другим Клубовима, руководи радом Клуба, усклађује рад и активности појединих органа;
 • утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси УО;
 • предлаже именовање једног или два заменика, спортског директора и секретара;
 • одобрава службена путовања, одређује накнаду за рад стручним саветницима и члановима стручног савета;
 • наредбодавац је за извршење финансијског плана;
 • закључује појединачни колективни уговор;
 • обавља и друге послове из овог Статута, које му повери Скупштина или УО Клуба.

Поједине послове заступник може да пренесе на потпредседника или секретара Клуба, а по потреби може заједно са секретаром Клуба да именује Стручни савет или саветника.

Члан 38.  

На предлог директора Клуба УО бира заменика директора на период од четири године из редова чланова Клуба или истакнутих спортиста и спортских радника. Заменик директора замењује директора у свим правима и обавезама када је он одсутан.

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА

Члан 39.  

Рад Клуба је јаван, у складу с одредбама Закона и овог Статута, што се обезбеђује јавношћу рада седница органа и других тела, објављивањем информација о њиховом раду, сарадњом са средствима јавног информисања и на друге начине.

Клуб може да има своје гласило чије уређивање и назив одређује УО.

На седницама органа јавност изузетно може да буде искључена уколико се расправља о поверљивим питањима.

Чланови Клуба се редовно информишу о раду органа истицањем записника на огласну таблу или на званичном сајту Клуба или достављањем обавештења и порука е-поштом.

Директор или лице које он одреди даје податке и информације о Клубу и одговара за тачност истих.

УО води евиденције у складу са Законом о спорту и правилима Клуба. Организацију и рад Клуба, сходно важећим прописима Републике Србије, уређује овај Статут, а на сва остала питања која њиме нису регулисана, непосредно ће се примењивати одредбе Закона о спорту, Закона о удружењима и прописи и правила одговарајућих спортских савеза.

УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА И ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА, УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ЧЛАНАРИНЕ, ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА, ПОСЕБНО МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА

Члан 40.  

Чланови Клуба су добровољно удружени спортисти и љубитељи једрења, у циљу бављења једрењем и осталим спортовима на води, који су прихватили Статут и друге акте Клуба и на задовољавајући начин учествују у извршавању задатака и планова Клуба, те доприносе развитку Клуба и једрења.

Клуб води евиденције својих чланова (Књига чланова) и друге базичне евиденције (Књига одлука органа управе итд.) у складу са Законом о спорту, а чији садржај и начин вођења подробније уређује УО клуба.

Члан 41.  

Члан Клуба може да буде сваки држављанин Републике Србије, као и странац који:

 • напише захтев УО за пријем у Клуб, који потпише пет редовних или почасних чланова Клуба;
 • прихвати сва правила Клуба, Савеза и World Sailing-а;
 • буде примљен у чланство већином гласова на састанку УО;
 • потпише приступницу и уплати годишњу чланарину;
 • активно учествује у остваривању задатака и планова Клуба и извршава обавезе у складу са својим способностима и могућностима.

Члан 42.  

Чланство у Клубу може да буде почасно, редовно, придружено, пробно и пасивно.

Почасни чланови су својим радом знатно допринели раду Клуба, једриличарског спорта или спорта уопште. Почасни чланови имају сва права као и редовни чланови, а поред тога и посебна права на свечаностима и манифестацијама. Почасни чланови немају обавезу плаћања чланарине већ право давања прилога које Клуб прихвата са благодарношћу. Звање почасног члана Клуба додељује УО на предлог чланова УО, а потврђује прва наредна Скупштина. То звање је доживотно, а укида га Скупштина у изузетним случајевима.

Редовни чланови Клуба извршавају своја права и обавезе, поштујући правила понашања Клуба. Сви редовни чланови морају да буду регистровани код ЈСС као:

 • спортисти који су ангажовани и регистровани за Клуб у складу са правилником ЈСС, налазе се у систему такмичења ЈСС у прелазним и олимпијским класама или
 • регатна подршка (РП): чланови органа управљања, тренери, једриличарске судије, регатно обезбеђење, активни бивши такмичари и значајни добротвори клуба.

Списак редовних чланова саставља председник УО, усваја УО, који се верификује у ЈСС; Скупштина на редовном заседању, накнадно, додатно потврђује оверени списак.

Придружени чланови помажу рад Клуба и имају право да долазе у Клуб. Могу одлуком УО да постану редовни чланови или да буду враћени у статус пробног чланства.

Спортисти – придружени чланови, који се укључе у систем такмичења ЈСС, аутоматски добијају статус редовног члана.

Пробно чланство је привремени статус који, по пријему у Клуб које имају сви кандидати. УО, после најмање годину дана тај статус продужава или претвара у редовно или придружено чланство.

Пасивно чланство је привилегија за чланове који су у иностранству или су другачије спречени да буду активни у клубу али су допринели и привржени су Клубу, немају обавезе али могу да дају прилоге; уписани су на листу чланова у колони “пасивни”, а активирају се на свој захтев који се бележи у листи чланова.

Придружени, пробни и пасивни чланови бирају међу собом два делегата, са правом гласа на Скупштини, на изборним зборовима које сазива председник УО, у складу са Одлуком о изборима коју доноси УО.

Мандат делегата из претходног става траје две године и престаје оставком, разрешењем од стране изборног збора или смрћу делегата.

ОПШТА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА КЛУБА 

Члан 43.  

Члан има право да:

 • покреће и разматра сва питања везана за остваривање циљева Клуба;
 • користи помоћ, подршку и услуге Клуба, у мери која не штети интересима других чланова Клуба;
 • остварује увид у рад Клуба и његових органа;
 • учествује у активностима Клуба;
 • добије информације потребне за остваривање чланских права;
 • управља пословима Клуба (право гласа) у складу са овим Статутом;
 • даје своје предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључака и др. а такође и тражи интервенцију Клуба код надлежних спортских и државних органа ради заштите интереса чланова Клуба; Члан је дужан да:
 • сарађује са члановима Клуба и у односима са њима поштује спортске и етичке принципе;
 • учествује у активностима и остваривању циљева Клуба и раду органа Клуба;
 • редовно измирује своје финансијске обавезе према Клубу;
 • даје Клубу податке и информације које Клуб од њега тражи ради обављања законом и Статутом предвиђених послова и задатака;
 • испуњава све обавезе утврђене законом, Статутом Клуба и другим општим актима Клуба и надлежних националних спортских савеза;
 • у потпуности поштује сва општа акта Клуба;
 • извршава правоснажне одлуке органа Клуба и надлежне арбитраже;
 • чува спортски дух и углед Клуба и једриличарског спорта у целини;
 • опрему и средства Клуба користи у складу са њиховом наменом утврђеном Статутом и општим актима Клуба.

Права и обавезе редовних чланова Клуба су да:

 • користе објекте и средства Клуба, у складу са наменом и планом коришћења, а малолетни чланови искључиво под надзором тренера и бар једног од родитеља;
 • плаћају чланарину најкасније до 31. марта за текућу годину и редовно измирују остале новчане обавезе и дуговања Клубу;
 • у складу са својим могућностима и способностима доприносе напретку Клуба у такмичарском или организационом погледу, развоју и унапређењу једрења, спортског духа и олимпијских начела;
 • активно учествују у раду Клуба, на доношењу и реализацији планова и програма рада, да бирају и буду бирани у све органе Клуба;
 • учествују у обавезним радним акцијама ради одржавања и уређења земљишта, објеката, опреме и друге имовине Клуба, или да уплате износ дневнице у случају одсуства са те акције;
 • покрену и разматрају сва питања везана за рад Клуба, да предлажу или иницирају доношење одлука, промене у организовању, информишу Клуб о променама у законодавству и друштву, од интереса за рад Клуба;
 • траже на увид све планове, нормативне акте, записнике са седница УО, финансијски план и извештај, те да стављају примедбе и обавештавају о уоченим неправилностима;
 • од надлежних органа Клуба добију одговор на своје предлоге, примедбе и сугестије;    чувају спортски углед Клуба и извршавају све одлуке УО и Скупштине.

Права и обавезе придружених чланова Клуба су да:

 • користе објекте и средства Клуба, у складу са наменом и планом коришћења које утврђује УО;
 • плаћају чланарину најкасније до 31. марта за текућу годину и редовно измирују остале новчане обавезе и дуговања Клубу;
 • у складу са својим могућностима и способностима учествују у раду Клуба и доприносе напретку Клуба;
 • учествују у обавезним радним акцијама ради одржавања и уређења земљишта, објеката, опреме и друге имовине Клуба, или да уплате износ дневнице у случају одсуства са те акције;
 • буду информисани, покрећу питања везана за рад Клуба;
 • чувају спортски углед Клуба и извршавају одлуке УО и Скупштине.

Клуб обезбеђује члановима, у складу са овим Статутом и општим актима Клуба, право на жалбу на одлуку органа чланова Клуба којом је одлучивано о правима и обавезама чланова Клуба, осим ако је за доношење одлуке надлежна арбитража у складу са Законом о спорту и овим Статутом.

Члан 44.  

Чланство у Клубу престаје смрћу члана, или на писани захтев члана, или одлуком надлежног органа Клуба или престанком рада Клуба.

Услед болести, дужег одсуства или другог оправданог разлога, члан може да тражи мировање чланства, за које време нема обавезу плаћања чланарине.

Члан 45.  

По спроведеном дисциплинском поступку Дисциплинска комисија члану Клуба може да одреди дисциплинске мере: опомена, новчана казна, суспензија или искључење из Клуба.

Дисциплинска комисија може да донесе одлуку да појединог члана искључи из чланства Клуба уколико утврди да:

 • члан не поштује одредбе Статута;
 • наноси материјалну и/или другу штету Клубу;
 • крњи углед Клуба;
 • на други начин нарушава интересе Клуба;
 • не поштује одлуке органа Клуба;
 • не испуњава обавезе према Клубу;
 • не испуњава услове за чланство;
 • није платио чланарину до 31. марта за текућу годину.

На одлуку Дисциплинске комисије могуће је изјавити жалбу УО. Одлука УО по жалби је коначна, осим за изречену меру искључења, у ком случају постоји могућност жалбе Скупштини клуба.

Чланови којима је престало својство члана немају право на повраћај плаћене чланарине, а одговарају за своје обавезе настале према Клубу за време чланства.

У случају промене битних околности, искључени или суспендован члан може да УО поднесе захтев за ревизију одлуке о искључењу тј. суспензији.

Бивши члан може да буде поновно примљен у чланство уколико је измирио сва дуговања према Клубу и ако о његовом поновном пријему гласа две трећине чланова УО.

Члан 46.  

Висину чланарине, чији је максимум дефинисан чл. 40. Закона о спорту, сваке године одређује УО.

Члан 47.  

Чланови Клуба могу да буду спортисти или да само помажу једрење. Као спортисти могу да се у Клубу баве једрењем рекреативно, такмичарски или професионално.

Члан 48.  

Клуб закључује уговор са категорисаним и перспективним такмичарима, у складу са Законом и спортским правилима који регулише међусобна права, обавезе и одговорности.

Члан 49.  

За обављање спортских активности Клуб обезбеђује: безбедне услове, спортске стручњаке, опрему, планирање рада и вођење базичне евиденције.

Члан 50.  

Стручни рад у Клубу обављају спортски стручњаци у складу са Статутом, Законом о спорту и правилима ЈСС.

Члан 51.  

Члан Клуба који је такмичар, дужан је да се најмање једном у шест месеци подвргне спортском медицинском прегледу ради провере здравствене способности, у складу са одлуком Клуба, те да о свакој промени здравственог стања обавести тренера или директора Клуба. У складу са Правилником антидопинг агенције Републике Србије, члан Клуба не сме да користи допинг, нити стручна лица у Клубу смеју да дају допинг, под претњом искључења из Клуба.

Тренер или друго лице ангажовано у Клубу, које спортисту изложи спортским активностима које могу да угрозе или погоршају његово здравствено стање, чини тежу повреду због које може да му буде изречена мера престанка чланства, престанак радног односа или раскид уговора.

НАЧИН СТИЦАЊА СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СПОРТСКИХ ЦИЉЕВА И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА

Члан 52.  

Клуб може да стиче средства и остварује приход на начине наведене у чл. 70. Закона о спорту и такође може непосредно да обавља привредне делатности: излагање и продаја нових и половних пловила, привезиште, радионица за пловила, издаваштво, угоститељство и туризам, организовање приредби, обучавање у једрењу група и појединаца, продаја сувенира, издавање слободног пословног простора и друге делатности.

Члан 53.  

Клуб може да буде оснивач или суоснивач предузећа, установа, агенција и других организација.

Члан 54.  

Клуб има динарски и девизни рачун и преко својих рачуна послује самостално.

УО уређује материјално-финансијско пословање и евиденцију имовине Клуба посебним актима, у складу са прописима о књиговодству и ревизији.

Члан 55.  

Имовина и средства којим Клуб располаже у моменту доношења овог Статута, као и она стечена, представља капитал којим Клуб располаже у складу са Законом.

НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА О СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА

Члан 56.  

Одлуку о измени Статута и статусним променама, осим о престанку рада Клуба, доноси Скупштина, на предлог УО, већином од присутних чланова Скупштине. Клуб престаје са радом у складу са законом, или по сили закона. Одлуку о престанку рада Клуба доноси Скупштина, ако се две трећине од укупног броја чланова Скупштине, на седници Скупштине, писмено изјасне за престанак рада Клуба и ту одлуку овере својим именом и презименом написаним читко, штампаним словима ћирилице, потписом и матичним бројем.

ПОСТУПАЊЕ СА ИМОВИНОМ СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА УДРУЖЕЊА 

Члан 57.  

У случају престанка рада Клуба, покретна и непокретна имовина Клуба припашће локалној самоуправи града Смедерева.

ПОСТУПАК УСВАЈАЊА ФИНАНСИЈСКИХ И ДРУГИХ ИЗВЕШТАЈА

Члан 58.  

Једном годишње, а најкасније до марта месеца, председник Клуба и УО сачињавају финансијски извештај, завршни рачун и извештај о свом раду за претходну календарску годину, дају га на утврђивање УО, који га по верификацији доставља Скупштини на усвајање.

ОБЛИК И САДРЖАЈ ПЕЧАТА

Члан 59.  

Клуб има печат округлог облика, пречника 39 mm, на којем је исписан назив и седиште Клуба и у средини стилизован знак једра и сидра. Клуб има и штамбиљ, правоугаоног облика, са називом Клуба и местом за датум и број. Знак тј. амблем Клуба је стилизовани знак сидра и једра. Застава Клуба је светлоплаве боје, правоугаоног облика са односом страна 1:2 у чијем се средишњем делу налази логотип Клуба, стилизовани знак сидра и једра. Боја Клуба је светлоплава.

ПРИВРЕДНА И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ НЕПОСРЕДНО ОБАВЉА

Члан 60.  

Клуб обавља обуку у једрењу и другим спортовима на води, управља својим привезиштем, даје у најам део зграде, писту и простор за одлагање пловила и паркирање приколица.

СУКОБ ИНТЕРЕСА И ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Члан 61.  

Председник и чланови органа Клуба, директор и запослени не могу директно или индиректно бити ангажовани у конкурентској организацији у области спорта.

Сукоб интереса у смислу овог члана постоји ако је члан органа Клуба, односно Директор или члан његове породице (супружник, крвни сродник у правој линији и у побочној линији до другог степена сродства, усвојитељ и усвојеник, сродник по тазбини до првог степена сродства):

 • уговорна страна у правном послу са Клубом;
 • власник или на други начин у пословном односу са лицем из правног посла или радње које закључује уговор са Клубом или које има финансијске интересе у том послу или радњи, по основу којих се разумно може очекивати да утичу на поступање члана органа Клуба, односно директора, супротно интересу Клуба;
 • под утицајем стране из правног посла или радње или лица које има финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може очекивати да то утиче на поступање члана органа Клуба, односно Директора, супротно интересу Клуба.

Повреда сукоба интереса и забране конкуренције из ст. 1. и 2. овог члана даје Клубу право на накнаду штете и право да се послови које лице изврши за свој рачун признају као послови извршени за рачун Клуба.

У случају сукоба интереса, Клуб заступа Председник Управног одбора Клуба, осим у случају кад је сам Председник УО у сукобу интереса. У том случају Клуб заступа Председник скупштине.

Члан 62.  

Члан органа Клуба нема право гласа на седници органа Клуба кад се одлучује о:

 • покретању спора или одустајању од спора против њега;
 • одобравању послова између њега и Клуба у случају сукоба интереса, односно постојања личног интереса при одлучивању;
 • његовој одговорности или разрешењу.

Члан органа Клуба нема право гласа ако се одлука односи на закључење правног посла са њим или на то да се спор између њега и Клуба поведе или оконча, или ако се одлучује о имовинским питањима која су повезана са његовим брачним другом или рођаком до другог степена сродства у правој линији или се односе на неко правно лице над којим он има контролу или економски интерес.

ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ, КАО И ДРУГА ПИТАЊА УТВРЂЕНА ЗАКОНОМ

ЕВИДЕНЦИЈА И ПЛАНОВИ 

Члан 63.  

Клуб, у складу са Законом, води књигу одлука, прихода и трошкова, базичну евиденцију о члановима, перспективним и категорисаним спортистима, објектима, спортским стручњацима и резултатима, у складу са Законом о спорту, а чији садржај и начин вођења подробније уређује УО Клуба.

Члан 64.  

Спортски директор и тренери су дужни да воде евиденцију о свом стручном раду.

Члан 65.  

Клуб доноси четворогодишње и једногодишње планове рада, развоја, спортског и стручног рада на начин који одреди УО.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 66.  

Спорове међу члановима решава УО. Спорове између органа Клуба и чланова Клуба решава Скупштина, док спорове између органа Клуба решава Скупштина у првој, односно ЈСС у другој инстанци. Органи Клуба дужни су да изврше одлуку ЈСС.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 67.  

Општи акти Клуба биће усаглашени са овим Статутом у року од три месеца од ступања на снагу овог Статута.

Избори за органе Клуба биће одржани по истеку трајања мандата, према одредбама овог Статута, а до тада постојећи органи настављају са радом.

УО Клуба је овлашћен да исправи евентуалне лексичке, стилске грешке, техничке и друге неусклађености у Статуту, те да на захтев Агенције за привредне регистре, без поновног сазивања Скупштине, отклони формалне недостатке у Статуту.

Члан 68.  

Овај Статут ступа на снагу осам дана од објављивања. Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи досадашњи Статут Бродарскoг клубa „МЕТАЛАЦ“, из Смедерева, од 1.11.2012. г.

Председавајући Скупштине

__________________________________________